Sharing Combo of 8 courses: Backend - NodeJS Foundation - Writing APIs for real projects (Cyberlearn) - KING OF EXCEL

Saturday, December 30, 2023

Sharing Combo of 8 courses: Backend - NodeJS Foundation - Writing APIs for real projects (Cyberlearn)

 


DOWNLOAD

Sharing Combo of 8 courses: Backend - NodeJS Foundation - Writing APIs for real projects (Cyberlearn)

What you'll learn:

  • Rèn luyện tư duy, logic nền tảng, cốt lõi trong nghề lập trình.
  • Có khả năng phân tích dự án, phân tích và thiết kế database, server.
  • Triển khai các dự án theo lập trình NodeJS.
  • Áp dụng các kiến thức NodeJS vào giải quyết một số bài toán thực tế.
  • Được đào tạo để TỰ TIN trở thành NodeJS Developer
  • v.v...


Time video:
  8 chương (174 video)

Teacher: Cyberlearn

Total weight: 7.83 GB
Popular Posts