آموزش VBA در اکسل 2016 - رایگان - فصل یک تا سه - KING OF EXCEL

Friday, March 27, 2020

آموزش VBA در اکسل 2016 - رایگان - فصل یک تا سه

→

آموزش VBA در اکسل 2016 - رایگان - فصل یک تا سه

1.0 · Learninweb.com | انیاک
→ → → → → → → → → → → →
Excel 2016 VBA training in interactive voice and text Farsi - first, second and third chapters - free
کاربر گرامی این نرم افزار فقط شامل سه بخش اول زیر و بصورت رایگان است
برای استفاده از بقیه بخشها به
https://www.learninweb.com/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-vba-excel-2016.php
مراجعه کنید.

در این دوره آموزشی مطالب زیر تدریس میشود


فصل اول : آشنایی با VBA و ماکروها ( رایگان )
آشنایی با VBA
ماکرو چیست؟
روش ساخت یک ماکرو برای یک فایل اکسل
روش اجرای ماکرو
مشاهده کد ماکرو
تغییر کدهای ماکرو
ساخت یک ماکرو برای اکسل
افزودن ماکرو به جعبه ابزار Quick Access
کلیدهای میانبر ماکروها و اکسل
ساخت ماکروی مرتب سازی
ساخت دکمه برای اجرای ماکرو
حذف دکمه ایجاد شده
ساخت تصویر برای اجرای ماکرو


فصل دوم : کار با توابع و روال ها ( رایگان )
آشنایی با ماژول ها
روش ساخت یک روال
قوانین تعیین نام روال
اجرای روال
استفاده از ماژول در پروژه های دیگر
حذف ماژول
فعال کردن Option Explicit
روشهای اجرای یک روال
تعریف تابع یا Function
روشهای اجرای یک تابع
توابع تعریف شده توسط کاربر


فصل سوم : شروع برنامه نویسی با VBA ( رایگان )
افزودن توضیحات به برنامه
روش تعریف متغیر
تعیین نوع متغیر
محدوده یک متغیر
تعریف متغیر بصورت عمومی
متغیرهای استاتیک
روش تعریف یک ثابت
ثابتهای پیش فرض اکسل و VBA
متغیرهای نوع رشته و تاریخ
اپراتورها
آرایه
آرایه دو بعدی


فصل چهارم : دستکاری سلولهای اکسل
آدرس دهی سلول های اکسل با استفاده از شی Range
خصوصیت Cells
خصوصیت Offset
خصوصیت Value یک محدوده
بررسی یک مثال
خصوصیت Text
خصوصیت Count
خصوصیت Font
فرمت نمایش اعداد
درج یک فرمول در یک سلول با استفاده از VBA
متد Activate شی RANGE
متد Select شی RANGE
متد Copy و Paste
متد Clear و انواع آن
متد Deleteفصل پنجم : کار با توابع VBA اکسل
تابع چیست؟
توابع تاریخ VBA
دستکاری متن با توابع VBA
تابع Len
توابع Left و Right
توابع Mid و Replace
استفاده از توابع Worksheet


فصل ششم : دستورات شرطی و حلقه
دستور If
دستور Goto
دستور Select Case
حلقه For...Next
دستور For Each
تابع IsNumeric
حلقه Do...While


فصل هفتم : رویدادها
شناسایی رویدادها
رویداد باز شدن یک WorkBook
رویداد بستن یک WorkBook
رویداد ذخیره کردن یک WorkBook
رویداد فعال شدن یک Sheet
خصوصیت Name شی sheet
رویداد غیر فعال شدن یک Sheet
شناسایی رویداد دابل کلیک و کلیک راست
شناسایی رویداد کلیک راست
رویداد تغییر یک WorkSheet
رویداد حرکت مکان نما


فصل هشتم : شناسایی و رفع مشکل خطاها
بررسی یک خطا
ساختار On Error GoTo
عدم توجه به خطا با کد On Error Resume Next
شناسایی نام و کد خطا


فصل نهم : ارتباط با کاربر
نمایش پیغام به کاربر با MSgBox
دریافت از کاربر با InputBox
انتخاب محدوده ای از سلول ها با InputBox
ساخت فرم جهت دریافت اطلاعات از کاربر
افزودن Label به فرم
تغییر خصوصیات فرم
افزودن دکمه به فرم
افزودن کد به فرم


فصل دهم : کار با کنترلهای دیگر فرم (1)
کنترل فریم
کنترل OptionButton
مرتب سازی نحوه قرارگیری کنترلها
وارد کردن کد برای فرم
کنترل CheckBox
نحوه نمایش متن در دکمه
ابزار Image
کنترل Label
کنترل TextBox


فصل یازدهم : کار با کنترلهای دیگر فرم (2)
کنترل Tab
انتخاب تعدادی سلول توسط کاربر توسط RefEdit
کنترل میله لغزان یا Scroll Bar
ابزار Spin
#evba #etipfree #eama #kingexcel
📤How to Download ebooks: https://www.evba.info/2020/02/instructions-for-downloading-documents.html?m=1

No comments:

Post a Comment